IOF TOUR Updates on Osteoporosis Tratamento Farmacológico da Osteoporose

IOF TOUR – Updates on Osteoporosis Tratamento Farmacológico da Osteoporose

Porto Alegre, Brazil, August 15 - 15, 2016

Patrocínio