IOF TOUR Updates on Osteoporosis - Tratamento Farmacológico da Osteoporose

IOF TOUR – Updates on Osteoporosis - Tratamento Farmacológico da Osteoporose

Brasilia, Brazil, August 16, 2016

Patrocínio

ems