IOF TOUR Updates on Osteoporosis

IOF TOUR – Updates on Osteoporosis

Santo Agostinho - Belo Horizonte, Brazil, April 6 - 6, 2016